Editorial Board Members (198x–1983.08)

Editor-in-Chief

Ming-Chang Kang, Taiwan

Associate Editors

Chiu-Chun Chang

Kuo-Shung Cheng

Wen-Hsiung Lin

Shi-Shyr Roan

Liang-Chi Tsao

Former Editorial Board Members