Editorial Board Members (1987.09–1988.08)

Editor-in-Chief

Chiu-Chun Chang, Taiwan

Associate Editors

Kuo-Shung Cheng

Minking Eie

Chang-Shou Lin

Wen-Hsiung Lin

Pei Yuan Wu

Su-Win Yang

Former Editorial Board Members