Editorial Board Members (1985.09–1987.08)

Editor-in-Chief

Hai-Chau Chang, Taiwan

Associate Editors

Chiu-Chun Chang

Kuo-Shung Cheng

Wen-Hsiung Lin

Liang-Chi Tsao

Pei Yuan Wu

Former Editorial Board Members